Interim directeur po onderwijsgroep Fier

“Met een goed profiel vonden wij de geschikte kandidaat”

Logo onderwijsgroep fier

Troch ScoliX wienen wy yn steat gau in interim-direkteur op ien fan ús skoallen te beneamen. De wize fan wurkjen sprekt my bot oan. Troch it opstellen fan in goed profiel koenen wy de geskikte kandidaat fine. Ek dêrnei wie der mei Marcel en de interim- direkteur, sawol skriftlik as mûnling, regelmjittich kontakt. It evaluaasje- gesprek mei syn trijen wie in goede ôfsluter fan dit slagge trajekt. Tige tank dêrfoar!

Referenties van:

Nanne Koopmans, Algemeen Directeur

Organisatie:

Ûnderwiisgroep Fier, Stiens (PO)

Opdracht:

Werving interim directeur primair onderwijs

Periode:

2013

Meer over interim?
Lees verder

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter

ReferentiesReferenties Interim

Interim-directeur po onderwijsgroep Fier

"Met een goed profiel vonden wij de geschikte kandidaat"
ReferentiesReferenties Interim

Interim-manager SCOH

"De juiste match om het corona-team te coördineren."